duizel_noord2.png

Nieuwsberichten

Burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel maken bekend dat zij de openbare ruimten (straatnaam) Smitsplein in Duizel heeft vastgesteld.

Het plein voor gemeenschapshuis de Smis in Duizel had formeel geen naam. Op advies van de Heemkundige Studiekring De Acht Zaligheden is aan het plein de naam Smitsplein toegekend. Het straatnaambesluit met de bijbehorende situatietekening ligt met ingang van donderdag 4 september 2014 gedurende zes weken, en dus tot en met woensdag 15 oktober 2014 ter inzage bij de gemeentebalie in het gemeentehuis.

Bezwaar c.q. beroep

Belanghebbenden kunnen tegen deze besluiten op grond van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast kunt u -als u spoedei­send belang heeft- de voorzieningenrechter van de rechtbank, Sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s‑Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige voorziening (tot schorsing van het besluit) te treffen. Aan het indienen van een beroepschrift of een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.